maandag 19 november 2012

Impacttracering De afgelopen vier jaar begeleidde Amazing.bz in samenwerking met MinnenCoaching & ZO een ontwikkelingsproces naar een nieuwe bedrijfscultuur bij TenneT b.v. Aan het eind evalueerden we met een zeer tevreden opdrachtgever. Zelf observeerden we dat het traject een behoorlijke impact heeft gehad. We realiseerden ons ook dat onze observaties gevoed worden door wie wij zijn en hoe we naar de werkelijkheid kijken. Datzelfde geldt ook voor onze opdrachtgever. Eigenlijk hadden we en sterke behoefte aan een onafhankelijke meeting van onze impact. We kwamen op het spoor van een organisatie die het Social Return on Investment kan meten. Met hen in gesprek bleek dat ze het goed mogelijk achten om ons traject te onderwerpen aan hun methode. Er waren voldoende gegevens beschikbaar, zowel bij de organisatie als bij ons. In overleg met de deelnemers aan het traject stelden 15 deelnemers zich beschikbaar om zich te laten interviewen door een onafhankelijke derde partij. De uitkomst de impactmeting is hieronder te lezen.

Factsheet TenneT Way of Working Impacttracering training & coaching Augustus 2012
TenneT b.v. “Met 20.000 kilometer hoogspanningsverbindingen en 36 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren wij tot de vijf grootste elektriciteitstransporteurs van Europa.” De klant van TenneT is iedereen die elektriciteit gebruikt.
Algemeen doel TenneT streeft naar optimale dienstverlening en een goed functionerende elektriciteitsmarkt in Nederland en Duitsland. Het doel is om te zorgen voor een zo hoog mogelijke leveringszekerheid tegen zo laag mogelijke tarieven, de beperking van de ecologische voetafdruk en een adequaat rendement voor de aandeelhouders.
Bedrijfsactiviteiten 1. 24/7 bewaking van de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening. 2. verzorgen van transport en systeem diensten. 3. het aanleggen, beheren en exploiteren van transportnetten. 4. (indien nodig) het herstellen van de balans tussen de vraag naar en het aanbod van elektriciteit. 5. op grote schaal duurzaam geproduceerde energie ontsluiten en opslaan.
Pilot TenneT heeft een pilot bij nieuw opgezette afdeling opgetuigd met het doel: “activatie van het menselijk kapitaal”. Waaronder begrepen: - focussen op samenwerking c.q. teamvorming. - introductie van de lerende organisatie. - realisatie van een adequaat niveau van zelforganisatie.
Projectdoel Het creëren van een gezamenlijk referentiekader, bestaande uit de elementen: - professioneler werken (zelfregie, resultaatgericht, verantwoordelijkheid voelen en nemen). - actief verbeteren (leervermogen aanspreken, inzicht in effect van eigen gedrag en keuzen). - keten- en procesbewust handelen (klantgericht en samenwerkend). - open zijn (communiceren, lef, feedback geven en ontvangen).
Projectactiviteiten 67 medewerkers zijn verdeeld over 7 groepen, hebben deelgenomen aan een individueel intakegesprek, 3 x 2 dagen training, 1 integratiedag en een terugkoppelingsgesprek. 15 van de 67 medewerkers hebben als follow-up een individueel coachingstraject doorlopen van 6 bijeenkomsten.
Gehanteerde meetinstrumenten - gestandaardiseerde evaluatieformulieren. - Reuven Bar-on EQ-i vragenlijst (meting emotionele intelligentie). - evaluatiegesprekken.
De impactmeting is uitgevoerd door Gert R. Rebergen, Izare BV, Zutphen www.izare.nl, tel. 06-51730119
Gegevens Projectietermijn: 4 jaar. Belanghebbenden: TenneT b.v., medewerkers, leefmilieu medewerkers, trainers/coaches. Investering: € 857.696. Impact: € 1.757.130. SROI-ratio: 2.05. 85% van het rendement komt ten goede aan TenneT b.v. en medewerkers; 2% aan sociale verbanden waarin de medewerkers verkeren. Uitvoering: Amazing.bz.